×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 40 niet laden

 

1.    ALGEMEEN: 

1.1      Deze Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Interselling

Interim B.V., hierna te noemen Interselling Interim.

1.2      Op alle betrekkingen tussen Interselling Interim en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3      Alle aanbiedingen van Interselling Interim zijn vrijblijvend.

2.    DEFINITIES:

2.1      Trainingsvormen:

-     onder “open” trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor medewerkers van verschillende bedrijven;

  aan “besloten” trainingen nemen slechts medewerkers van één bedrijf deel.

2.2      Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Interselling Interim laat adviseren en/of door Interselling Interim trainingen laat verzorgen

en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

2.3      Opdracht: de afspraken tussen Interselling Interim en de opdrachtgever. Bij besloten trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een uitvoeringsoverzicht.

2.4      Uitvoeringsoverzicht: op het uitvoeringsoverzicht worden minimaal vastgelegd:

-     naam van de opdrachtgever;

-     omschrijving van de door Interselling Interim uit te voeren werkzaamheden;

-     data van uitvoering van de werkzaamheden;

-     de kosten en

-     de betalingscondities.

3.    TOEPASSELIJKHEID:

3.1      Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Interselling Interim en opdrachtgever, behoudens

wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

4.    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN BEDENKTIJD:

4.1      De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever en Interselling Interim ondertekende opdrachtbevestiging door Interselling Interim retour

is ontvangen.

4.2      Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

4.3      De opdrachtgever/deelnemer heeft na ondertekening van de opdracht en/of inschrijving te allen tijde een bedenktermijn van 14 dagen.

5.    VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER:

5.1      Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Interselling Interim nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter

beschikking te stellen.

5.2      Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

6.    UITVOERING VAN DE OPDRACHT:

6.1      Interselling Interim bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

6.2      Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Interselling Interim.

6.3      Indien Interselling Interim derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij ook daartoe slechts overgaan na instemming van opdrachtgever.

7.    LOCATIE:

7.1      Voor een open training selecteert Interselling Interim geschikte conferentieoorden.

7.2      Bij besloten trainingen kan de opdrachtgever naar eigen voorkeur een conferentieoord in Nederland bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal

Interselling Interim desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.

7.3      Bij besloten trainingen die buiten Nederland worden verzorgd, zijn reiskosten en kosten van verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever.

7.4      Interselling Interim behoudt zich het recht voor, niet akkoord te gaan met het door de opdrachtgever geselecteerde conferentieoord. 

7.5      Bij open trainingen zijn de kosten van het conferentieoord (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties) voor rekening van Interselling Interim.

7.6      Bij besloten trainingen zijn de kosten van het conferentieoord voor rekening van de opdrachtgever.

7.7      Bij meerdaagse trainingen is het raadzaam de deelnemers te laten overnachten. De avonden bieden ook gelegenheid tot nuttig samenzijn. Wanneer het merendeel

der deelnemers blijft overnachten, blijft de trainer gewoonlijk

ook in het conferentieoord. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van logies en ontbijt van alle overnachtende deelnemers èn de trainer, voor rekening van de

opdrachtgever.

8.    VERVANGING:

8.1      Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits:

-     de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen); en

-     de op naam van de aanvankelijk ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).

8.2      Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Interselling Interim hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.

8.3      Aan vervanging van deelnemers zijn in ’t algemeen geen kosten verbonden.

Opmerking: Men dient genoegen te nemen met eventueel verkeerde naamstelling en dergelijke.

8.4      Interselling Interim heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

9.    ANNULERING:

9.1      Bij annulering van de opdracht, langer dan acht weken vóór de eerste trainingsdag, is 10% van de in totaal verschuldigde deelnamekosten, als voorbereidingskosten

verschuldigd.

9.2      Bij annulering van de opdracht, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken vóór de eerste trainingsdag, is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

9.3      Bij annulering van de opdracht, korter dan twee weken vóór de eerste trainingsdag, is 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

9.4      Bij annulering van training voor een gedeelte van de deelnemers worden annuleringskosten, zoals hierboven beschreven, berekend voor een overeenkomstig deel

van de deelnamekosten.

10.   VERSCHUIVING / UITSTEL:

10.1    Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.

10.2    Indien door overmacht van de zijde van Interselling Interim een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover binnen

24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

11.   HONORARIA:

11.1    De voor besloten training verschuldigde honoraria, alsmede de betalingscondities, worden op het uitvoeringsoverzicht bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke

activiteiten en kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.

11.2    Bij overschrijding van de eveneens op het uitvoeringsoverzicht aangegeven betalingstermijn, behoudt Interselling Interim zich het recht voor de wettelijk toegestane 

rente in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven,  waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.

12.   RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID:

12.1    Interselling Interim zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.

12.2    Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie

waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon

ontdekken, aan Interselling Interim kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.3    Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Interselling Interim die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Interselling Interim

voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het  honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Interselling Interim sprake is van opzet

of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.4    Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Interselling Interim de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren

of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door 

opdrachtgever reeds betaald honorarium.

13.    KLACHTENPROCEDURE:

13.1  Een klacht wordt gedefinieerd als een door een opdrachtgever, deelnemer of prospect geuite ontevredenheid over de dienstverlening en / of het product en / of het gedrag

van Interselling Interim en haar medewerkers.

13.2  De klacht wordt ingevuld op een daartoe bestemd formulier en in behandeling genomen. De klacht zal intern besproken worden met de verantwoordelijke en de Directie.

13.3  De klacht wordt afgehandeld in een persoonlijk of telefonisch gesprek met de “klager” binnen de gestelde termijn van 14 dagen.

 De afhandeling zal schriftelijk aan de “klager”bevestigd worden.

 13.4  Indien de klacht niet naar tevredenheid van de “klager” is afgehandeld, kan de “klager” zich wenden tot een onafhankelijke derde.

 Als onafhankelijke derde kan worden aangesproken: Mr. drs. Marieke Reijrink van De Pont | Reijrink Advocaten in Tilburg.

 Het oordeel van Mr. drs. Marieke Reijrink is bindend. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 14.   INTELLECTUEEL EIGENDOM:

 14.1  Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen syllabi, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, 

 (model)contracten en andere geestesproducten van Interselling Interim, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te 

 verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 15.   GEHEIMHOUDING:

 15.1  Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Interselling Interim en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

 15.2  Conform de gedragsregels van de VETRON, artikel 4.3.4.4., rapporteert Interselling Interim niet over individuele prestaties van deelnemers.

 De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke

 kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

 15.3  Alle trainers in dienst van Interselling Interim, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

 16.  OVERIGE:

 16.1  Interselling Interim is lid van de VETRON, Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland en conformeert zich aan de kwaliteitseisen van de vereniging.

 Dit houdt onder meer in dat de uitgevoerde trainingen onderworpen worden aan een onafhankelijke contractevaluatie van CEDEO (Stichting Centrum van Documentatie

 en Voorlichting voor Bedrijfsexterne Opleidingen) te ’s-Gravenhage.

 16.2  Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 1997, gelden totdat wijziging van deze Algemene Acceptatie- en

 Leveringsvoorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven en doen wij de opdrachtgevers van open trainingen uiterlijk tegelijk met de facturering

 schriftelijk toekomen en de opdrachtgevers van besloten trainingen uiterlijk tegelijk met het uitvoeringsoverzicht.

 16.3  Ingeval de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst of andersoortige arbeidsrelatie aangaat met een medewerker van Interselling Interim, is opdrachtgever aan

 opdrachtnemer een éénmalige fee verschuldigd van 14.000,--.

 16.4  Interselling staat geregistreerd in het CRKBO-register, hetgeen betekent dat Interselling bevoegd is om BTW-vrije facturen te verstrekken aan haar opdrachtgevers indien

 gewenst.

 

 

Interselling is een trainingsbureau voor organisaties met intensief (intern) klantcontact.

De trainers geven inzicht in de impact en invloed die wij hebben op anderen en op hun keuzes.

We bieden handvatten waardoor organisaties het verschil kunnen maken.

Tijdens trainingen gaan wij ervan uit dat de medewerkers hun werk goed doen.

Ze zitten tenslotte niet voor niets op deze plek.

Wat wij trainen, is hen inzicht te geven in hoe je het uiterste uit je gesprekken kunt halen.

Wij geloven niet dat klanten opeens ‘meer-eisend’ worden en dat dit een andere benadering  vraagt.

Klantgedrag heeft zich altijd al ontwikkeld, omdat alles altijd in beweging is. 

En wij moeten niet ‘opeens gaan veranderen’…. Nee, wij bewegen mee, gisteren al!

 

Dit is de mindset van onze trainingen.

 

Privacy- en Cookiesbeleid

Privacyverklaring
Interselling Interim B.V. (hierna: ‘Interselling’) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Interselling en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Interselling verstrekt. Interselling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-          NAW-gegevens

-          Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

-          Bankgegevens

-          IP-adres

 

Waarom Interselling gegevens nodig heeft
Interselling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Interselling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het geven van trainingen aan u of uw medewerkers.

Hoe lang Interselling gegevens bewaart
Interselling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Interselling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Interselling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Interselling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Interselling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Interselling op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.interselling.nl is een website van Interselling.

Interselling Interim B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Sint Josephstraat 126-e, 5017 GL  TILBURG
Vestigingsadres: Sint Josephstraat 126-e, 5017 GL  TILBURG
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18074298
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u er met ons niet uit komen, bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen bij een bezoek aan onze website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies worden geplaatst op www.interselling.nl

        Google Analytics, op privacy-vriendelijke manier ingesteld

        Twitter-button, om materiaal te kunnen delen via Twitter

        Facebook-button,

        Instagram.

Hieronder volgt meer informatie over deze cookies.

Google Analytics

Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Wij hebben Google Analytics op privacy-vriendelijke wijze ingericht, volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarom is er geen voorafgaande toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookie. De Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin downloaden:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Twitter-button
Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen delen (“tweeten”) op Twitter. Deze button werkt door middel van een stukje code die van Twitter zelf afkomstig is. Leest u de privacyverklaring van Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookie verwerken.

Twitter is aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, waardoor zij een passend beschermingsniveau waarborgen.

Privacy- en Cookiesbeleid

Privacyverklaring
Interselling Interim B.V. (hierna: ‘Interselling’) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Interselling en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Interselling verstrekt. Interselling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-         NAW-gegevens

-         Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

-         Bankgegevens

-         IP-adres

 

Waarom Interselling gegevens nodig heeft
Interselling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Interselling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het geven van trainingen aan u of uw medewerkers.

Hoe lang
Interselling gegevens bewaart
Interselling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Intersell
ing verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Interselling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Interselling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Int
erselling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Interselling op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.interselling.nl is een website van Interselling.

Interselling Interim B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Sint Josephstraat 126-e, 5017 GL  TILBURG
Vestigingsadres:
Sint Josephstraat 126-e, 5017 GL  TILBURG
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18074298
E-
mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mocht u er met ons niet uit komen, bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen bij een bezoek aan onze website. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies worden geplaatst op www.interselling.nl

       Google Analytics, op privacy-vriendelijke manier ingesteld

       Twitter-button, om materiaal te kunnen delen via Twitter

       Facebook-button,

       Instagram.

Hieronder volgt meer informatie over deze cookies.

Google Analytics

Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Wij hebben Google Analytics op privacy-vriendelijke wijze ingericht, volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarom is er geen voorafgaande toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookie. De Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin downloaden:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Twitter-button
Op onze website is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen delen (“tweeten”) op Twitter. Deze button werkt door middel van een stukje code die van Twitter zelf afkomstig is. Leest u de privacyverklaring van Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookie verwerken.

Twitter is aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield, waardoor zij een passend beschermingsniveau waarborgen.